District 4 – New Jersey

New Jersey

Egert’s Acre Mini Nubians – Member since 2015
Bill Egert
Farmingdale, NJ 07727
billegert@optonline.net
www.facebook.com/egertsacremininubians
908-415-6574
Mini Nubian


Little Brook Mini’s – Member since 2015
Vincenzo Fernicola
69 Newby Ave.
Woodland Park, NJ 07424
vinfernicola@hotmail.com
Mini-Nubian
**Life Member


Lady Walkers Half Moon Farm – Member since 2020
Lori Yeske
Frenchtown, NJ 08825
ladywalkersfarm@gmail.com
http://www.ladywalkers.com
Mini-LaMancha * Nigerian Dwarf


Plot Twist Acres– Member since 2021
Kaitlyn Flowers
Franklinville, NJ 8322
plottwistacres@gmail.com
http://www.plottwistacresnj.com
(606) 680-9359                                                                                                                    Mini Nubian* Nigerian Dwarf